• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

tirsdag, 19 desember 2017 16:15

Julestengt

Landslagets sekretariat har stengt fra torsdag 21. desember til tirsdag 2. januar.

 

Om noe haster kan generalsekretæren nåes på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nyttår!

onsdag, 29 november 2017 13:25

Nytt telefonnummer

Landslagets gamle telefonnummer, 73 59 63 95, er ikke lengre i bruk.
 
Sekretariatet kan nås på mobiltelefon og nummeret er 950 39 727.
 
Kontaktinformasjon er alltid oppdatert på Landslagets nettsider.

Nå har historielag i Hedmark, Oppland og Troms mulighet til å søke om inntil 25 000 kroner for å lage formidlingsopplegg for barn og unge!

 

Les mer om hva dere kan søke penger til her

 

Søknader mottas frem til 1. november.

fredag, 19 mai 2017 10:26

Samling i Oppland

Landslaget for lokalhistorie inviterer til en samling for historielag, kommuner og museer i Oppland 1. juni. Samlingen er en del av prosjektet «Lokalhistorie i skolesekken» og formålet er å jobbe fram gode opplegg for Den Kulturelle Skolesekken som tar utgangspunkt i lokalhistorie og kulturminner.
 
Landslaget håper alle historielag i Oppland vil være representert på samlingen!

Påmelding innen mandag 22. mai til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
torsdag, 27 april 2017 13:58

Heimen 1/2017

 
Heimen er nå publisert for første gang i en fullstendig gratis utgave, tilgjengelig for alle. Du finner tidsskriftet her:
 
 
Heimen kan leses direkte i nettleseren din, eller du kan laste den ned som PDF.
 
Frå redaksjonen
Heimen har med denne utgåva starta på første årgang av ope, elektronisk publisering. Denne publiseringsmåten har fleire fordelar. Den gir gratis tilgang for alle, utan abonnementskostnadar, den er lett tilgjengelig, og den gir gode søkemuligheiter. Likevel kan det vere gode grunnar for å ha tidsskriftet i papir. Mange vil helst lese på papir. Viss ein berre har den elektroniske versjonen, vil ein i så fall måtte ta utskrift, og ein får alle desse papirlefsene som det er vanskelig å halde styr på. Da er hefta utgåve absolutt å føretrekke. Synspunkta frå Heimens redaksjonsråd er heilt klare på at ein ønsker ei trykt utgåve i tillegg, så tidsskrifteigar vil no undersøkje interessa for ei trykt parallellutgåve av Heimen blant medlemslag og andre abonnentar. Tidsskrifteigar har kalkylar som tilseier at ei trykt utgåve på abonnementsbasis vil bli heller rimeligare enn det abonnementet på den tidligare trykte utgåva kosta. Redaksjonen vil oppfordre alle til å svare på undersøkinga frå Landslaget.
 
Frå årsskiftet 2016/17 er redaksjonen blitt utvida med éin person, Hanna Mellemsether. Hanna er seniorrådgjever for forsking ved Museene i Sør-Trøndelag, er utdanna historikar og har mangeårig fartstid innafor museumssektoren. Med dette har redaksjonen fått styrka kontaktflata til det museumsfaglige miljøet.
 
Sjølv om temanummer ikkje var planlagt denne gongen, har artikkelstoffet med eitt unntak eit par fellesnemnarar: det tar for seg det nordlige Noreg, særlig Finnmark, og det rører for ein stor del ved samisk historie. Om dette er ein sum av tilfeldigheitar, passer det i alle høve godt med tanke på markeringa av det første samiske landsmøtet som vart halde 6.–9. februar 1917 i Trondheim.
 
Først blant artikkelforfattarane er Øyvind Ravna. Han tar for seg «Nye bidrag til eiendomshistorien i Finnmark». Eigedomshistoria i Finnmark avvik i betydelig grad frå det som er tilfelle for resten av landet idet den dominerande oppfatninga opp til i dag har vore at staten har vore eigar av Finnmark frå dei eldste tider. Trass i at betydelig forsking gjennom dei siste femti åra viser at bygdefolket i Finnmark har hatt veletablerte bruksrettar frå langt attende, heng det framleis att ei oppfatning om at privat eigedomsrett i Finnmark kom i stand gjennom ein kongelig resolusjon i 1775. Artikkelen undersøkjer eksistensen av privat eigedom uavhengig av lovgiving og peiker på at ny forsking og kjelder som ikkje tidligare har vore brukt, men som er relevant for eigedomshistoria i Finnmark, må nyttast i større grad i avklaring av eigedomsrettslige forhold i Finnmark.
 
Neste artikkelforfattar er Torstein Johnsrud. Han tar for seg «Finnmarkshandelen i en brytningstid 1789–1811: Kva kan toll-listene fortelje?» Johnsrud har kunne nytte det transkriberte materialet frå prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister (PHTS) til å undersøkje handelen som gjekk over Hammerfest og Vardø tollstader. Desse tollstadene vart oppretta i 1789 med føremål å liberalisere handelen i håp om at det ville gi økonomiske forbetringar i Finnmark, noko dei tidligare handelsmonopola ikkje hadde bidrege til. Tollstader vart etablert i dei nemnde byane for å overvake inn- og utførsel av varer. Johnsrud samanliknar handelen i dei to Finnmarksbyane og skildrar korleis den britiske blokaden av norske hamner verka inn etter 1807 og som gjorde at føring av toll-lister vart nedprioritert. Han konkluderer med at krig og blokade gjorde at det liberale handelsregimet ikkje vart prøvd under normale omstende. I kva grad det var ein suksess, er derfor vanskelig å vurdere.
 
Torbjørn Kalberg har sett på historieskrivinga om birkarlane – birkarane i modernisert form – i artikkelen om «Svenskehandelen som tok slutt». Frå å ha blitt oppfatta som valdelige skatteoppkrevjarar i sameland er dei i nyare tid heller blitt framstilt som lokale bønder som dreiv varebyte med samar til gjensidig nytte. Den tidligare negative omtalen hang saman med statsmaktas framvekst. Styresmaktene ønskte å sikre seg tilgang til den marknaden som birkarlane hadde bygd opp. Dei dreiv kampanje som sette birkarlane i eit dårlig lys, og dette nedfelte seg i bestillingsverk og andre skriftlige framstillingar. Det vart også framstilt slik at det var kongelige privilegium som gjorde handelen mellom birkarlar og samar mulig, men dette er også eit syn som ein har gått bort frå.
 
Artikkelen «Isaac Olsen – lærer og forkynner» tar utgangspunkt i den handskrivne kopiboka på nærare 1000 sider som forkynnaren og læraren Isaac Olsen (ca. 1680–1730) etterlet seg. Skjelmo og Willumsen argumenterer for at Olsen var ein viktig premissleverandør når det gjaldt opptakten til misjon blant samane i Finnmark. Forfattarane framhevar korleis Isaac Olsen som lærar tok i bruk den munnlige forteljartradisjonen som var så levande i dei områda kor han hadde sitt virke. Som forkynnar gjorde han ei absolutt kopling mellom det førkristne og samisk trolldom. Å få samane til å ta imot kristendommen innebar ifølgje Isaac Olsens tolking eit klart brot med ei religionsutøving som botnar i førkristen tankegang.
 
Ine Fintland har undersøkt arkivarrolla og arkivfaglig leiing på 1800-talet gjennom materiale etter Henrik Wergeland og Michael Birkeland. Dei profesjonelle utfordringane ein stod ovafor på den tida, er temmelig like dei ein har i dag, sjølv om media er ulike. Kjernespørsmåla gjeld kva ein skal ta vare på, korleis få oversikt over materialet, kor skal det oppbevarast og korleis formidle informasjon til brukarane. Arkivskildringane er viktige instrument for tilgjengeliggjering av arkiva, og vi treng å vite konteksten som desse skildringane er blitt til i. Fintland understrekar at utvikling av arkivpraksis er ei leiaroppgåve, men det er eit felt som er lite undersøkt.
 
I bolken med meldingar har vi denne gongen ein ny sjanger, nemlig vurdering av utstillingar. Ingeborg Hjorth har tatt for seg dei to kulturhistoriske utstillingane som er sett opp i høve Tråante 2017, hundreårsjubileet for samanes første landsmøte i Trondheim, den eine utstillinga ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og den andre ved NTNU Vitskapsmuseet. Temaet for utstillingane fell fint saman med det som er fellesnemnarar for artikkelstoffet i denne utgåva av Heimen.
Redaksjonen kan også by på ei vanlig bokmelding. Boka som er lagt under lupa, er The European Witch-Hunt, meldt av Liv Helene Willumsen.
God lesing!
mandag, 10 april 2017 15:28

Lokalhistorisk magasin Nummer 1/2017

Nytt nummer av Lokalhistorisk magasin sendes ut til abonnenter og medlemslag i påskeuken. Her er en smakebit av innholdet.

 

Film er best på kino

Det ligger vel litt i ryggmargen hos de fleste av oss. Vi skal være lovlydige, og vet fra barnsben av hovedtrekkene i hva som er rett og galt. I prinsippet. Helt til det kommer til aldersgrense på kino. Da er det som en barriere brytes. Det er noe med følelsen av å vite at du er i ferd med å gjøre noe bittelitt ulovlig blandet med spenningen – for det er jo ikke noe man blir straffeforfulgt av, akkurat. Og tanken på det forsmedelige i tilfelle man blir stoppa i døra på vei inn.

For min del var det Flashdance, filmen om den 18 år gamle sveiseren Alexandra Owen som drømmer om å bli danser. Filmen ble vist i det rimelig slitte ungdomshuset «Solvang», med et gyselig grønt kjøkken, «karsksal» og trestoler med stålrør i rader foran scenen. Venninna mi var et år eldre og innafor. Hun ville ha meg med. I den alderen teller sånne ting en del. Det gikk bra, både med Alex og meg. Filmmusikken med Irene Cara vant Oscar, og dukker den opp på radioen er det lett å bli hensatt til ungdomstid, leggvarmere, klorbleika dongeri og permanent. «What a feeling!» sang, Irene Cara, og hadde evig rett.

Det har skjedd enormt mye innen filmmediet siden film ble lansert på underholdningsmarkedet på slutten av 1800-tallet. Stumfilmen med egne kinomusikere holdt lenge stand, men ble etter hvert avløst av lydfilmen. Svart/hvitt ble til farger, 16 mm-film ble til 32 mm, og etter hvert digital. Lyden ble «surround». Nå har mange egne hjemmekinoanlegg med både lerret og lyd i toppklasse. På Netflix er det mulig velge og vrake i filmer. Men det blir jo ikke helt det samme som å stå i en kinokø og kjenne på forventningen. Å kjøpe en pose knott, Troika-sjokolade og popcorn i kiosken før filmen starter, og få billetten revet i ved døra inn til salen.

Da vi etterlyste stoff til dette nummeret ble vi overveldet av responsen. Mange hadde sterke og klare minner om det å gå på kino i barne- og ungdomstid. Og ikke bare om hva filmen handler om, men om alle opplevelsene omkring selve filmen. Forventningen, køene, godteriet, reklamen, kinosalen. De filmene man fikk sett – og, ikke minst – de filmene man gikk glipp av.

Mange av våre bidragsytere var unge på den tida Broen over Kwai kom på norske kinoer. Den britiske drama- og krigsfilmen fra 1957 gjorde stor suksess, og vant hele sju Oscar, blant annet for filmmusikken og Alec Guinness som ble hedret for beste mannlige hovedrolle. Det kan vel hende at flere enn undertegnede tar seg i å plystre på kjenningsmelodien til denne klassikeren når man blir påmint gode kinoopplevelser i denne utgaven av Lokalhistorisk magasin. Takk for alle innsendte bidrag til bladet, og god fornøyelse!

Audhild Brødreskift

mandag, 10 april 2017 13:46

Marit Egeberg Krogs bortgang

Marit Egeberg Krog døde 2. april, 70 år gammel.
 
Marit ble valgt inn som vararepresentant til Landslagets styre fra valgområde Østfold, Oslo, Akershus på landsmøtet på Finnsnes i 2005. I 2011 ble hun fast styrerepresentant, et tillitsverv hun hadde frem til landsmøte i Bø i Telemark i 2015. Fra da til nå var hun igjen vararepresentant til styret.
 
Hun ble gravlagt fra Rødenes kirke 7. april og Landslaget var representert ved Guri Vallevik Håbjørg.
 
Et lengre minneord kommer i Lokalhistorisk magasin 2/2017.
torsdag, 06 april 2017 14:06

Landsmøtet 2017

Landslaget for lokalhistorie arrangere sitt 41. ordinære landsmøte på Gjøvik helgen 5.-7. mai 2017. Det er lagt opp til et givende program, med landsmøteforhandlinger men også omvisninger og kulturelle innslag. Påmeldingsfristen til landsmøtet er onsdag 19. april.
 
De regionale lagene har sine delegater, det foretas valg i områder uten regionlag, men det er også mulig for andre som er tilknyttet medlemslagene å delta som observatører.
 
Den lokale komiteen har bestått av representanter fra Gjøvik historielag og Toten økomuseum og historielag. Landsmøtet skal være på Strand hotell i Gjøvik sentrum og vi ser frem til en givende helg med delegater fra hele landet.
 
I lenken finner dere program og påmeldingsskjema.

Lokalhistorie i skolesekken - Samarbeid skal gi flere skolebarn gode kulturarvsopplevelser

Kulturarv er en av seks sjangre som alle skolebarn få oppleve gjennom den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturminner og lokalhistorie er kilde til kunnskap og opplevelser, og grunnlag for styrking av lokal egenart, identitet og fellesskap. Det å kjenne seg som en del av et nærmiljø med en felles historie er en forutsetning for å slå rot der man vokser opp, enten man har kommet som innflytter eller innvandrer, eller slekta da har bodd der til alle tider.

Nå skal et samarbeid mellom historielag, museer og kommuner føre til at enda flere barn blir kjent med sin felles kulturarv og nære historie. Landslaget for lokalhistorie har fått penger av Sparebankstiftelsen DNB og Kulturrådet for å gjennomføre et pilotprosjekt i Hedmark, Oppland og Troms i samarbeid med Riksantikvaren og Museumsforbundet. Pengene skal gå til å arrangere arbeidsverksteder for historielag, museer og kommuner og spre informasjon om DKS, for å stimulere til flere gode prosjekter om kulturarv og lokalhistorie. Det skal også gis tilskudd til utvikling av nye produksjoner i de utvalgte fylkene. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Kulturtanken som har nasjonalt ansvar for DKS.

At flere historielagene nå får mulighet til å samarbeide med profesjonelle om opplegg for skoleklasser, vil bety at mange barn og unge vil kunne møte sin kulturarv og lokalhistorie på en ny måte.

Fakta Den kulturelle skulesekken (DKS)

-          Nasjonal satsing for kunst og kultur i skolen.

-          Samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet med Kulturtanken som nasjonal samordningsinstans.

-          Finansieres i hovedsak av spillemidler.

-          Alle elever i grunnskolen og videregående skole skal møte profesjonell kunst/kultur innenfor disse sjangrene: Scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur, kulturarv.

-          Fylkeskommunen har ansvar for regional koordinering og tildeling av midler til kommunenes egne DKS-program.

-          Les mer på www.kulturtanken.no

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Louise Brunborg-Næss, tlf 48297373, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bilde: Heldagsbesøk DKS-festival på Vibrandsøy utenfor Haugesund. Foto: Lars Opstad

mandag, 19 desember 2016 15:21

Driftsstilskudd fra Kulturrådet for 2017

For første gang på mange år har Landslaget for lokalhistorie fått økt driftsstøtten fra Kulturrådet! Etter å ha fått beskjedne økninger de siste årene har nå driftsstøtten gjort et byks fra 483 000 kroner til 668 000 kroner.
 
Hardt arbeid har endelig båret frukter!
 
I lenken under kan du se tildelingslisten for driftsstøtte.
 

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.