• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Landslaget for lokalhistorie sine vedtekter

Landslaget for lokalhistories vedtekter

Revidert på det 40. ordinære landsmøtet i Bø i Telemark 2015

Formål   
§ 1
Landslaget for lokalhistorie har til formål å arbeide for lokalhistorie og kulturvern.

Virksomhet   
§2
For å nå formålet skal Landslaget
· organisere samarbeidet med historielag i Norge og være bindeledd mellom disse, myndighetene og de vitenskapelige institusjonene
· arbeide aktivt for at massemedia og myndigheter får økt forståelse for kulturarv og historie
· drive ved kurs, studieopplegg og andre former for opplæring
·  gi ut publikasjoner
·  legge til rette materiale for lokalhistorisk forskning
·  gi ut Heimen som et vitenskapelig tidsskrift for lokalhistorie.
·  gi ut Lokalhistorisk magasin

Organisasjonsoppbygning   
§ 3
Landslaget er hovedorganisasjonen for historielag i Norge. Den består av:
a)      lokale lag med personlige medlemmer
b)      regionale enheter (distriktslag, fylkeslag, fellesråd) bestående av flere lokale lag
c)      landsstyret
d)     landsmøtet

Medlemskap og kontingent
 § 4
Lokallag som tilmeldes Landslaget blir også medlem i aktuell regional enhet (dersom slik er opprettet) og vice versa.
Landslagets styre gis fullmakt til å vedta unntak fra dette ovenfor den enkelte region.
Landsmøtet fastsetter kontingent fra lokale lag og regionale enheter. Lag som ikke har betalt kontingent i to påfølgende år, blir strøket som medlem.
Regionale enheter fastsetter selv kontingent fra lokale lag.

 Landsmøte
 § 5
Landsmøte blir avholdt annethvert år, vanligvis i juni måned. Styret innkaller medlemslagene minst 2 måneder på forhånd. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom styret finner grunn til det, eller dersom det blir krevd av minst 1/10 av de lokale lagene.

Utsendinger blir valgt på møte i den regionale enhet. Møte- og stemmerett på slike møter følger vedtektene i den regionale enhet. Kun lag som er a jour med kontingent kan delta.
I områder hvor det ikke er etablert regional enhet sørger landslaget for å innkalle aktuelle lokallag til valgmøte. Tidspunkt og sted for valgmøte innkalles 1 måned på forhånd.

Ved beregning av antall delegater til landsmøtet legges medlemstallene sammen for lokallagene som utgjør regionen/valgmøtet. Regionale enheter har rett til å sende tre delegater for de første 1.000 medlemmer og deretter en delegat for hver påbegynt 1.000 medlemmer.
Alle lag/enheter har rett til å sende observatører til landsmøtet. Observatører til landsmøtet har talerett men ikke stemmerett.

Styremedlemmer i Landslaget møter på landsmøtet som delegater med stemmerett. Ingen delegater kan ha mer enn én stemme.
Alle lag/enheter har rett til å komme med forslag til landsmøtet eller sende inn forslag til styret. Innsendte forslag må foreligge seinest 2 måneder før landsmøtet.

Landsmøtet behandler følgende saker:
a)årsmeldinger
b)reviderte årsregnskap
c)strategi- og handlingsplan
d)forslag om vedtektsendringer
e)kontingent
f)budsjett
g)valg av leder, nestleder og styremedlemmer, valgkomité og revisor
forslag fra medlemslag eller landsstyret

Styret
§ 6
Styret består av sju medlemmer med vararepresentanter, hvorav seks velges på landsmøtet.
I tillegg oppnevner styret for Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI) et styremedlem med personlig vararepresentant.
Alle lag/enheter har rett til å foreslå styre- og varamedlemmer overfor valgkomitéen. Valgkomitéen skal tilstrebe god balanse mellom geografisk tilhørighet og kjønn i sitt forslag. Forslaget sendes ut sammen med sakspapirene til landsmøtet.
Valgområdene for de seks historielagsrepresentantene er definert slik:
1.      Østfold, Oslo, Akershus: 1 representant (1 vararepresentant)
2.      Hedmark, Oppland, Buskerud: 1 representant (1 vararepresentant)
3.      Vestfold, Telemark, Aust Agder, Vest Agder: 1 representant (1 vararepresentant)
4.      Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: 1 representant (1 vararepresentant)
5.      Møre og Romsdal, Sør–Trøndelag, Nord–Trøndelag: 1 representant (1 vararepresentant)
6.      Nordland, Troms, Finnmark: 1 representant (1 vararepresentant)
Leder og nestleder velges separat hver med funksjonstid på to år.
Funksjonstida for øvrige styremedlemmer er fire år, slik at vekselvis to av dem er på valg på hvert landsmøte.
Styret er vedtaksført når fire av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Styret nedsetter arbeidsutvalg, oppnevner redaksjon for Heimen, foreslår valgkomité og revisor.

Sekretariat
§ 7
Sekretariatet har ansvar for den daglige administrasjon, herunder å forberede saker for styret. Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse for generalsekretær og eventuelle andre stillinger i sekretariatet. Delegerte fullmakter skal framgå av arbeidsbeskrivelsene.

Samarbeid med NLI
§ 8
Landslaget samarbeider med Norsk lokalhistorisk institutt, i hht. samarbeidsavtale fra 1973. Styret fremmer forslag overfor vedkommende departement om Landslagets representant i styret for NLI, og NLI oppnevner ett medlem i Landslagets styre (jfr. § 6).

Vedtektsendringer
§ 9
Forslag til vedtektsendringer skal være innsendt styret senest 2 måneder før landsmøtet. Styret behandler saken og lager innstilling til landsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall på landsmøtet for å bli vedtatt.

Oppløsning
§ 10
Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp ved ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall. Landslagets arkiv skal, i tilfelle oppløsning, overføres til Seksjon for privatarkiv, Riksarkivet. Eventuelle økonomiske midler overdras til Norsk lokalhistorisk institutt.

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.