• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Heimen - tidsskrift for lokal og regional historie
 
Om Heimen
Skrevet av Kaja Fremstad
 
Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale.

Heimen har som mål å publisere studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Redaksjonen har som ambisjon å løfte fram nye temaer som er i forskningsfronten innenfor feltet og legger vekt på det nyskapende både med hensyn til teorier og metode. Gjennom artikler, debattinnlegg og bok­meldinger avspeiler tidsskriftet hele landet, men redaksjonen også åpent for relevante internasjonale bidrag.  Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og fra ulike fag er velkommen som bidragsytere.
 
Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Landslaget for lokalhistorie, og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap. Heimen kommer ut fire ganger årlig. Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (Open access).

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 
 
På det konstituerende møtet for Landslaget for Lokalhistorie (da Landslaget for bygde- og byhistorie) i 1920, ble det bestemt at Landslaget skulle gi ut «eit tidsskrift som skal vera samorgan for sogelagi og bygde- og byboknemndene.» Ifølge formann O. A Johnsen skulle det inneholde «korte og greie beretninger om organisasjonens virksomhet, meddelelser fra historielagene og bygdebok-komitéene, en kritisk vurdering av de årligårs utkommende lokalhistoriske publikasjoner samt avhandlingar av metodiske innhald til veiledning for forskerne.»
 
Tidsskriftet fikk navnet Heimen under landsmøtet i Bergen i 1921, og det ble vedtatt at formannen skulle fungere som redaktør. Opplaget ble satt til 800, med en midlertidig ramme på 6-7 ark, fordelt på to hefter i året. Abonnementsprisen ble satt til 5 kroner per år, og det ble bestemt at pengene skulle gjelde som medlemskontingent.
 
På grunn av økonomiske utfordringer på 1930-tallet ble Heimen også da begrenset til 6-7 ark for året, og det var heller ikke særlig rom for oppfriskning av tidsskriftets innhold eller utseende.
 
I 1943-44 ble det satt opp et utvalg for utviding og aktualisering. Et viktig moment var innstillinga om at redaktørstillinga burde skilles fra formannsstillinga. Med utvidelsen av Heimen ville den kombinerte rollen bli for utfordrende.
 
I 1945 ble Lars Reinton valgt til formann og i 1946 Andreas Holmsen tok over som redaktør av Heimen. Heimens innhold ble utover 1940-tallet preget av opplysning, orientering, veiledning, stimulering og vitenskapelig standard. I 1947 ble det vedtatt Heimen skulle komme med 4 hefter i året, med et sidetall på minimum 12. Fra Holmsen tok over som redaktør 1946, fram til 1952, økte opplaget fra 650 til 1400.
 
Heimen utgjorde en økonomisk byrde for landslaget. I 1959 ble tidsskriftet overført til Universitetsforlaget og kontingenten ble økt. Fra 1960 tok forlaget også over regnskapet, og senere i tiåret kom Norsk Kulturråd inn og dekket opparbeidet underskudd. Det kom også hjelp fra Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), som bidro med driftsstøtte, med forutsetning om at tidsskriftet holdt en vitenskapelig standard.
 
I 1970 tok Hans Try og Harald Winge over redaktøransvaret, som begge var tilknyttet Norsk Lokalhistorisk Institutt. De hentet mye stoff fra instituttets arbeid og kontakt med det lokalhistoriske arbeidet rundt om i landet.  I deres tid ble det trykt debattinnlegg, samt en rekke aktuelle artikler om kulturvern og formidling av materiale og kunnskap lokalt.
 
Da Halvard Bjørkvik tok over redaktørjobben i 1973, flyttet Heimen til Trondheim. Miljøet gjorde seg gjeldende i spaltene, samtidig som det bar preg av videreføring av tidligere årganger, blant annet med debatter og artikler om kulturvern og innsamlingsprosjekt.
 
1980 ble et toppår med 1300 abonnenter. I forbindelse med 50-årsjubileet ble det gitt ut en bok med artikler fra eldre årganger. Den om i 1973 med tittelen Nærsamfunnet i historisk lys. Under arbeidet med organisasjonsspørsmålet samme år gikk styret inn for å bryte båndet mellom medlemskap og Heimen-abonnement, slik det hadde vært siden oppstarten. I tillegg ble spørsmålet om eget medlemsblad med mer organisasjonsstoff vurdert, men foreløpig ble det bestemt at Heimen skulle være både kontaktblad og faglig tidsskrift.
 
I første nummer av Heimen 1982, trykte redaksjonen en kritisk artikkel av Odd Stensrud. Kritikken var rettet mot Heimen i daværende tilstand, og konstaterte at grasrota vendte ryggen til tidsskriftet. Han mente at de lange artiklene var skrevet av forskere for andre forskere, og at det var kjedelig uten illustrasjoner. Han savnet elementær informasjon for lokalhistorisk arbeid og relevante reportasjer fra lokalplanet.
 
Innlegget førte til en debatt i Landslaget. Det var enighet i at informasjonsbehovet var stort, men Heimen måtte samtidig dekke vitenskapelig krav for støtte fra Forskningsrådet. Spørsmålet om et eget medlemsblad ble tatt opp igjen, men det var fremdeles et ønske om at Heimen skulle fortsette å fungere både som vitenskapelig tidsskrift og kontaktorgan for historielagene.
 
I 1985 fikk Heimen en ansiktsløftning. Etter et møte med forlaget ble det enighet om et litt større format og ny sideutforming med to spalter, med bilder og forsidebilde. Landslagsstoffet skulle prioriteres høyere, og det ble etablert nye spalter som skulle handle om lokal virksomhet og kommentarinnlegg.
 
I 1987 vedtok styre å si opp avtalen med Universitetsforlaget og inngå ny avtale med Arnfinn Kiellands forlag på Lesja. Kielland hadde vært redaksjonssekretær fra 1981-1986. Fordelene var mindre produksjonstid, mindre kostnader, og mer markedsføring. Formatet var stor sett likt som i 1985. Allerede i 1989 gikk Kiellands forlag konkurs, og Landslaget tok selv over forlagsansvaret.
 
Under landsmøtet i 1989 ble det vedtatt at styret skulle vurdere å gi ut et medlemsblad. De tok kontakt med Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP), som var interesserte i et samarbeid. Første nummer kom i februar 1990. Dermed ble altså det meste av kontaktfunksjonen i Heimen overført til det nye bladet, Lokalhistorisk magasin.
 
Det ble opprettet redaksjonsråd i 1994, til hjelp for Heimen-redaksjonen. Rådet skulle være sammensatt av ansatte ved ulike universiteter og høgskolen, i ulike deler av landet.

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.

Informasjon