• sekretariat@landslaget.org
 • Telefon: 950 39 727

Landslaget for lokalhistorie sine vedtekter

Landslagets vedtekter
Revidert på det 43. ordinære landsmøtet 12. juni 2021
 
1 – Formål
Landslaget for lokalhistorie har til formål å arbeide for lokalhistorie og kulturvern.
 
2 – Virksomhet
For å nå formålet skal Landslaget
 • organisere samarbeidet med historielag i Norge og være bindeledd mellom disse, myndighetene og de vitenskapelige institusjonene
 • arbeide aktivt for at massemedia og myndigheter får økt forståelse for kulturarv og historie
 • drive ved kurs, studieopplegg og andre former for opplæring
 • gi ut publikasjoner
 • legge til rette materiale for lokalhistorisk forskning
 • gi ut Heimen som et vitenskapelig tidsskrift for lokalhistorie
 • gi ut Lokalhistorisk magasin
 
3 – Organisasjonsoppbygning
Landslaget består av:
 • lokale lag med personlige medlemmer
 • regionale lag og enheter med lokallag som medlemmer
 • landsstyre
 • landsmøte
 
4 - Medlemskap og kontingent
Lag som arbeider med lokalhistorie og kulturvern kan bli medlemmer i Landslaget.
Innmeldte lokallag har rett til å bli medlem i det aktuelle regionallag (dersom slik er opprettet)
Landsmøtet fastsetter kontingent for lokale og regionale lag. Lag som ikke har betalt kontingent i to foregående år blir strøket som medlem.
 
5 – Regionale lag og enheter
Landslaget er en treleddet organisasjon med regionlag som mellomledd. Regionlagene kan opprettes uavhengig av fylkesgrenser, og ha fem eller flere lokallag som medlemslag. Både styret/sekretariatet og lokallagene kan søke å danne regionlag i landsdeler som mangler dette.
Regionlagene fastsetter selv sine vedtekter og kontingent fra lokallagene. Vedtektene må ikke være i strid med Landslagets vedtekter.
Regionlagene kan åpne for medlemskap av andre kulturminnelag enn historielag.
Regionlagene velger delegater/utsendinger til landsmøte. Innkalling til valgmøte gis med en måneds varsel. 
Styret bør innkalle til årlig regionledermøte.
 
6 – Landsmøtet
Landsmøtet avholdes annethvert år, innen utgangen av juni måned. Styret innkaller medlemslagene minst to måneder på forhånd. Lagene informeres om landsmøtet i god tid i før innkallingen, normalt ved årsskiftet. Dokumenter, inkludert forslag fra medlemslag, legges ut som saksdokumenter på nettsiden så snart som mulig og senest to uker før møtet
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom styret finner grunn til det eller det blir krevd av halvparten av regionlagene eller minst 1/10 av lokallagene.
 
Utsendinger med stemmerett på landsmøtet blir valgt av det enkelte regionlag i samsvar med sistnevntes vedtekter. Kun medlemslag som er a jour med kontingent til Landslaget kan delta.
I områder/fylker hvor det ikke er etablert regional enhet, innkaller Landslaget medlemslagene til valgmøte. Tid og sted for valgmøtet varsles i innkallingen én måned på forhånd.
Ved beregning av antall delegater til landsmøtet legges medlemstallene sammen for medlemslagene som utgjør regionen/valgdistriktet. Disse har rett til å sende to delegater for de første 1.000 medlemmer og deretter én delegat for hver påbegynt 1.000 medlemmer.
Alle medlemslag har rett til å sende observatører til landsmøtet. Observatører til landsmøtet har talerett, men ingen forslags- eller stemmerett.
Styremedlemmene i Landslaget har stemmerett på landsmøtet.
Ingen delegater kan ha mer enn én stemme.
 
Alle medlemslag har rett til å sende inn forslag på saker til behandling på landsmøtet. Innsendte forslag må være styret i hende innen én måned etter styrets innkalling.
 
Landsmøtet behandler følgende saker:
a)         årsmeldinger
b)         reviderte årsregnskap
c)         strategi- og handlingsplan
d)        forslag til rammebudsjett
e)         kontingent
f)         forslag om vedtektsendringer/endringer i valgkomiteens instruks
g)         valg av styreleder, øvrige styremedlemmer, valgkomité og revisor
h)         innsendte saker og forslag fra lagene
 
7 – Styret
Styret består av leder og seks styremedlemmer med vararepresentanter fra hvert sitt valgområde.
Styrets leder velges uavhengig av valgområdene og uten personlig vararepresentant. Etter hvert landsmøte konstituerer styret seg selv med en nestleder fra styremedlemmene. Må styreleder fratre i perioden, rykker nestleder opp som fungerende leder frem til neste landsmøte. Rykker nestleder opp som leder eller må fratre i perioden, møter vararepresentanten fra valgområdet i dennes sted, og styret konstituerer seg på nytt med en ny nestleder.
 
Alle medlemslag kan foreslå styre- og varamedlemmer overfor valgkomitéen, som avgir innstilling i samsvar med vedtektene og valgkomiteens instruks. Styrets sammensetning bør ha god balanse mellom geografi og kjønn.
 
De seks valgområdene er definert slik:
1. Østfold, Oslo, Akershus: 1 representant (1 vararepresentant)
2. Hedmark, Oppland, Buskerud: 1 representant (1 vararepresentant)
3. Vestfold, Telemark, Aust Agder, Vest Agder: 1 representant (1 vararepresentant)
4. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: 1 representant (1 vararepresentant)
5. Møre og Romsdal, Sør–Trøndelag, Nord–Trøndelag: 1 representant (1 vararepresentant)
6. Nordland, Troms, Finnmark: 1 representant (1 vararepresentant)
 
Leder er på valg på hvert landsmøte, mens styremedlemmene og vara velges for fire år.
Styret er vedtaksført når fire av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Styret har ansvar for alminnelig forvaltning av Landslaget, fremme foreningsformålet og etterleve landsmøtevedtak. Styret ansetter generalsekretær som etablerer et sekretariat. Styret oppnevner redaksjon for Heimen og innstiller til valg av valgkomité på landsmøtet. Varamedlemmene får rutinemessig tilsendt sakspapirer til styremøtene.
 
8 – Generalsekretæren
Generalsekretæren har ansvar for den daglige administrasjon, herunder å forberede saker for styret. Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse for generalsekretær. Delegerte fullmakter skal framgå av arbeidsbeskrivelsene.
 
9 – Valgkomité
Valgkomiteen innstiller til valg av leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter og revisor, i henhold til vedtekter og valgkomiteens instruks.
 
10 – Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være innsendt styret senest to måneder før landsmøtet. Styret behandler saken og lager innstilling til landsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall av de stemmeberettigede på landsmøtet for å bli vedtatt.
 
11 – Oppløsning
Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp ved ordinært landsmøte. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på landsmøtet. Landslagets arkiv skal, i tilfelle oppløsning, overføres til Arkivverket som aksesjon til tidligere avlevert arkivmateriale. Eventuelle økonomiske midler som måtte gjenstå deles etter medlemstall mellom medlemslagene.

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

 • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
 • Telefon: 950 39 727
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.

Informasjon