• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

Ny utgave av Heimen

07 des 2018 Written by
Published in Blog

Frå redaksjonen

Denne Heimen-redaksjonen publiserer med dette sitt siste hefte. Fire arbeidsintensive og givande år er til ende. Vi starta som ein redaksjon på tre, men utvida til fire etter halvgått løp. Dermed vart det fleire å dele arbeidet på og enda breiare forankring i det historiefaglige miljøet.

For fire år sidan gjekk vi ut med ei programprogramerklæring om at Heimenskulle vere eit aktuelt tidsskrift. Vi ønskte å følgje opp fagdebattar og belyse dagsaktuelle tema. Formidling av nye forskingsresultat var viktig for oss, og vi ønskte å få fram arbeida til yngre forskarar. Vi var også opptatt av at folk med ikkje-akademisk bakgrunn skulle kunne publisere i Heimen viss arbeidet tilfredsstilte krava til ein vitskaplig artikkel. Når vi ser attende, synest vi at vi har fått realisert mykje av dei målsettingane vi hadde. 

Vi la eit vidt begrep for lokalhistorie til grunn og framheva det tverrfaglige med feltet. Erfaringa vår er da også at bidraga har komme frå folk med ulik faglig bakgrunn, der fellesnemnaren har vore interesse for stad, lokalsamfunn og region. 

Heimen har hatt god stofftilgang i heile perioden, og vi opplever at det potensielle forfattarkorpset har auka. Noko har vore bestilte bidrag i samband med temanummer planlagt av redaksjonen, andre bidrag har vore innsendt på eige initiativ. Eit par temanummer har også vore planlagt med utgangspunkt i initiativ frå fagmiljø.

Tidsskriftproduksjon er så absolutt eit kollektivt prosjekt. Redaksjon og redaksjonssekretær er kjernen, med støtte av tidsskriftkoordinator i forlaget og innsats av språkvaskar og settar. Likevel hadde ikkje eit tidsskrift late seg realisere utan forfattarar, fagfeller, bokmeldarar og debattantar. Vi takkar for alle faglige bidrag.

Gjennom denne redaksjonens funksjonstid har det skjedd store endringar på publiseringssida. At det ville komme krav om ope elektronisk publisering for tidsskrift som tok imot støtte frå Noregs forskingsråd, låg i korta da vi tok over for fire år sidan, men finansieringsordninga var på den tida enno ikkje på plass. Ei førebels ordning kom i stand for årgang 2017. Finansieringa vart så klar i løpet av 2017, og etter søknad vart publiseringsstøtte innvilga for Heimen for treårsperioden 2018-2020. Heimen var blant 25 hum-sam-tidsskrift som fekk støtte av i alt 41 som det var søkt for.

Redaksjonen vart godt nøgd med den opne, elektroniske publiseringa, men fekk signal om at mange ønskte å behalde papirutgåva. Vi fekk derfor gjennom tidsskrifteigar og forlag på plass ei trykt parallellutgåve ved abonnement som tidligare. 

Det siste trekvart året har det vore gjennomtrekk i stillinga som redaksjonssekretær. Siv Randi Kolstad slutta i Landslagets sekretariat etter å ha vore redaksjonssekretær for Heimen i ei årrekkje. Tone Østerli kom inn i stillinga, men gjekk over i jobb annan stad etter kort tid. Endelig kom Kaja Fremstad inn og fullførte arbeidet som sekretær for vår redaksjon. Vi takker dei alle tre, og rettar ein særlig takk til Siv Randi Kolstad som var den stødige handa i produksjonen av tidsskriftet gjennom mange år.

Vi vil også nytte høvet til å takke redaksjonsrådet som har vore gode støttespelarar for redaksjonen. Rådet har komme med nyttige evalueringar og innspel på tema, vinklingar og mulige forfattarar og bokmeldarar. Saman med våre eigne nettverk i redaksjonen synest vi at vi har dekt ein stor del av det lokal- og regionalhistoriske fagmiljøet over landet ved hjelp av redaksjonsrådet.

No gir vi frå årsskiftet 2018/19 stafettpinnen over til Oddmund Løkensgard Hoel og kollegaer i Sogndal med omland og ønsker dei lykke til i dette viktige faglige arbeidet. 

Til sist nokre ord om innhaldet i det heftet som ligg føre. Det er eit temanummer igjen, denne gongen om politisk kultur og ukultur. Initiativet er komme frå eit forfattarkollegium med Kai Østberg i spissen. Her var det så mange bidrag at dei måtte delast på to hefte. Dei fem første artiklane, inklusive Østbergs innleiing, blir publisert i dette heftet, og dei to siste kjem i hefte 1/2019. Den sedvanlige introduksjonen av artiklane er å finne i Østbergs innleiing. 

Tre bokmeldingar følgjer til slutt. Maria Antonie Sæther har tatt for seg Historikerens arbeidsmåter, redigert av Leidulf Melve og Teemu Ryymin. Åsa Elstad har meldt Soga om Sogn og Fjordane. Band III. Fjordfolket på nye vegar. 1875–1945 av Oddmund Løkensgard Hoel. Endelig har Lars Thue sett på boka Nasjonens velstand. Norges økonomiske historie 1800–1940 av Pål Thonstad Sandvik.

Takk for oss!
Av: Hanna Mellemsether, Merete Røskaft, Hilde Gunn Slottemo og Aud Mikkelsen Tretvik

Lenke til bladet: https://www.idunn.no/heimen/2018/04?fbclid=IwAR0wOpV2ulMOTHJ2LJxobRjOz37U5XfFOcV78dslfJpiDEW51vCUnRNmAyg

Ny utgave av Lokalhistorisk magasin

04 des 2018 Written by
Published in Blog

I denne utgaven av Lokalhistorisk magasin ønsker vi å vise fram mangfoldet av det arbeidet historielagsbevegelsen gjør. Ingen historielag er like, lagsaktiviteten har et vidt spenn, men fellesnevneren er en ansvarsfølelse for å ta vare på og verne om lokalsamfunnets historie. I dette nummeret får du lese om hvordan Idd og Enningdalen historielag har ryddet og merket Karl XIIs vei, hvordan Verdal historielag markerte at det var 300 år siden karolinernes hærtog gikk igjennom Innherred, hvordan Oppdal historielag mottok en koffert med 1400 negativer, digitaliserte og lagde bok om bildene, og hvordan historielaget Mostadmark jernverks venner arbeider med å verne og formidle jernverkets historie for over 500 besøkende hvert år.

Du får også lese om Kulturvernforbundet og Kulturminnefondet, og hvordan de arbeider for frivilligheten og kulturminnevern. Kulturvernforbundet bidrar med en tekst om kulturminnedagene 2018 og en oppfordring til historielag om å delta i kulturminnedagene 2019 med tema «fremtidens kulturarv». Vi får også lese om hvordan fire lag arrangerte kulturminnedagene 2018 med tema «Typisk norsk - ikke bare norsk».

God lesing, og ønsker dere alle ei god jul og et godt nytt år.

Ny utgave av Heimen

01 nov 2018 Written by
Published in Blog

Frå redaksjonen

Det nummeret av Heimen som her ligg føre, har stor breidde i tematikk og innfallsvinklar. Det spenner frå arkeologiske undersøkingar av kulturminne frå tidlig-moderne tid knytt til forsvarsverk, via endringar i matkultur på 1800- og 1900-talet og forsikringsordningar i landbruket på 1900-talet til eit historiedidaktisk utviklingsprosjekt.
Are Skarstein Kolberg som har bakgrunn som arkeolog, har undersøkt effektane av stormaktskrigane i Europa på lokalsamfunn ute i periferien. I kva grad fekk sivilbefolkninga i utkanten av Europa erfare konfliktane, og i kva grad vart desse lokalsamfunna forma av dei, direkte eller indirekte. Viktigaste studieobjekt er Skånes skanse i Levanger som vart bygd i 1643 og rive i 1747. Med dette utgangspunktet prøver Kolberg å måle effekten av krigshandlingane på lokalsamfunnet. Ideen er at storleiken på festningen speglar alvoret i situasjonen og korleis trugselen vart oppfatta.
Artikkelen om endringar i matkulturen i sør-norske bygder 1850–1950 er skriven av Åshild Danielsen. Ho har nytta eit utval av det rikhaldige materialet ved Norsk Etnologisk Gransking (NEG). Det store hamskiftet som gjekk føre seg i denne tidsperioden, innebar også endringar i den norske matkulturen. Danielsen har særlig sett på endringar i bruken av ville vekstar på landsbygda og samanlikna bygder som tidlig vart knytt til moderne kommunikasjonsmiddel med bygder som låg meir perifert. Metoden er å sjå på bruken av ulike sortar mat og drikke som inneheld ville urter og planter og i kva grad hamskiftet verka inn på behov og tilgang til bestemte ingrediensar.
Økonomihistorikaren Harald Espeli presenterte i Heimen 1/2018 første del av forskinga om brannkassane som vart etablert på bygdene frå 1816 og utover. I artikkelen i dette heftet er det brannkassane og den sentrale overbygningen som er tema: «Brannkassene og Samtrygd 1914–1958». Samtrygd dreiv med reassuranse og fungerte som ein paraplyorganisasjon for dei lokale brannkassane. Dette var svar på ein av svakheitene ved dei lokale brannkassane, mangelen på kostnadseffektiv reassuranse. Dermed var brannkassane i stand til å konsolidere den posisjonen dei hadde i marknaden i mellomkrigstida. Med mekaniseringa i landbruket etter krigen kom behov for å forsikre anna enn bygningar, og desse behova var dei lokale brannkassane ikkje i stand til å møte.
Ine Fintlands artikkel om «Gjenopplivingen i arkivet – Narrativ polyfoni som didaktisk tilnærming i historiefaget» skildrar eit didaktisk utviklingsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Statsarkivet i Stavanger knytt til lærarutdanning for mellomtrinnet. Prosjektet kombinerer arkivteori og –praksis med biografiske data om eit lite utval personar. Basert på dette skulle lærarstudentane konstruere eigne forteljingar om dei utvalde personane. Dei skulle også skrive ein kort metodekritikk om det dei hadde gjort. Prosjektet er grunngitt med vektlegging som er gjort i læreplanane for grunnskolen.
Heimen byr på ein stor seksjon av bokmeldingar denne gongen. Sarah Dahle Hermanstad har meldt den engelskspråklige samanfattinga av fembindsverket Norges fiskeri- og kysthistorie: Fish, Coast and Communities. A History of Norway. Ida Bull har tatt for seg andre bind av regionhistoria for Nordland: I amtmannens dager. Nordlands historie 2: 1600–1900. I ein annan sjanger er dei to neste bøkene som er meldt: Torveig Dahl har sett på publikasjonen Heime og ute. Brevskifte mellom Ivar Kleiven og Kristian Prestgard 1886 – 1932 som er utgitt av Gudmund Harildstad og Kristoffer Kruken, og Tove Fjell har vurdert Linda Stewarts Amerikabrev. Siste bokmelding står Bernt Gran for: UKA i Trondheim 1917 – 2017, forfatta av Torgeir Bryge Ødegården.
God lesing!
Hanna Mellemsether, Merete Røskaft, Hilde Gunn Slottemo og Aud Mikkelsen Tretvik

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.